طرح ترافیک و آلودگی هوا


با استفاده از آیکن تنظیمات در صفحه مسیریابی ، شما می‌تونید گزینه "تنظیمات مسیریابی" رو انتخاب کنید

و طرح مورد نظرتون رو روی " نرو" فعال کنید تا مسیرهای پیشنهادی از درون طرح ترافیک یا طرح آلودگی هوا به شما پیشنهاد نشهاین مطلب مفید بود؟